Flunk (m., pl. Flunken od. Flünk) is dat, womit de Vagels fleegen doot. Wenn een Vagel de Flünk bewegt, denn helpt em dat, hochtokamen un na vörn do flegen.

De Flünk bi de Vagels sünd vun ganz fröher her wie de Vörbeen bi de Warveldeerten. Wiel se sik öber de Johrmillionen an dat Fleegen anpasst hebbt, sünd de Knaken denn aver ganz anners worrn.

De ünnerscheedlik Deel vun de Flünk ward, wie sünst ok, vun Huut, Musseln und Sehn tohoop holen.

Up de Huut wasst ünnerscheedlik Foorms vun Feddern, mit desülv dat Fleegen ers mööglich is.

Ingang bröcht un ingang holen ward de Flünk vun de beid'n grooten Bostmusseln vun den Vagel.