Dat Gastgericht in Bremen weer just so tohopensett, as dat Neddergericht. Tostännig weer dat för Klagen in Privatsaken mank de Börgers vun de Neestadt un vun de Vörstadt un mank de Frömden in de Stadt (Gäst). Man bloß, wenn dat üm minner as 300 Rieksdaler güng. Dat Gastgericht besloot ok ok öber ielig Strietfäll, as Arbeitslohn, Schipps- un Hüürsaken. Mit de Franzosentiet is dat Gastgericht wegfullen. Later wurr dat nich wedder nee inricht.