De Kombüs is de Sted in een Schipp, wo dat Eeten kaakt ward.

Dat Woort kümmt vun dat medelnederlannisch 'Kabuys', wat vun dat 15. Jorhunnert weg in dat medelnederdüütsche as 'Kabuse' vörkümmt. Dat bedüüd so veel as een lütten Verslag.

Op de lütten Schippen freuger un sünnerlich bi de Fischkutter weer de Kombüs ook waraftich lütt. Op mennig Fischkutter weer dat nich mehr as een Schapp, wo een lütt Füersteed binnen weer.

Bi de grötteren Seilschippen weer denn de Kombüs ook grötter. Un bi de groten Krüüzfohrer is se so groot as een groot Keuk vun een Hotel.

Bi een Yacht ward de Kombüs ook Pantry naamt.

De Kombüs is dat Reek vun den Smutje, wat de Kock op een Schipp is.