Wöhrner Wöör

Wöhrner Wöör is en hoochdüütsch-plattdüüsch sorteert Wöörbook vun Peter Neuber mit en Grammatikdeel (+ Literatuur + Schrievwies) , ruutgeben vun em sülben. – De ›Wöhrner Wöör‹ sünd vör alln en Wöörbook, dat vun Dithmarschen (ut Wöhren un umrum) stammt un för Dithmarschen schreben is. Toeerst, 2001, keem dat as druckt Book ruut; nu kann dat al lang ut’ Internett doolloodt warrn, ümmer to’n Johrswessel aktualiseert un vergröttert. De Wöör schüllt hölpen, datt een sik in Platt beter verwören kann, vör alln in’t Dithmarscher Platt. De Grötte vun dat Wöörbook un datt vele dusend Mool präzies de Quell nöömt warrt, wo dat Woort t. B. opfunnen worr, mookt de ›Wöhrner Wöör‹ to en Quellborn un Warktüüg för Plattsnackers un -schrievers wiet över Dithmarschen un Sleeswig-Holsteen ruut. Dordör datt de ›Wöhrner Wöör‹ nu digitool in WORD (umsunst!) utlevert warrt, kummt as Vördeel opto: Mit de WORD-Söökfunkschoons kann een no hoochdüütsche un plattdüütsche Wöör söken. – Vun af Harvst 2015 warrt en ›SASS-Schrievwies mit Opsetters‹ (›SASS-ergänzende Schreibweise‹) insett, datt een de Eenluden (o, e, ö) vun de Tweeluden (ou, ey, eu, dorför ō, ē, ȫ) vuneenholen kann, wat ü. a. Groth/Müllenhoff un Fehrs op süm Wies kunsequent doon hebbt. Un: â steiht för Lang-a, ė för Kott-i, ġ för Hatt-g, ḃ för Würkli-b, wo een dor ni mit reken kann. Enn 2018 koomt noch 2 Opsetters op dat g hento, ǧ un ğ , för de ich- un för de ach-Utsprook vun g. – Man ook plattdüütsche Wöör in en anner Schrievwies kann een finnen, dorum datt vele dusend Zitoten de Wöör in süm Originoolschrievwies dokumenteert.

Datsülvige in ›Sass-Schrievwies mit Opsetters‹:

Wȫhrner Wȫȫr is ėn hōōchdüütsch-plattdüüsch sortēērt Wȫȫrbōōk vun Peter Neuber mit en Grammatikdēēl (+ Literatuur + Schrievwies), ruutgeḃen vun ėm sülḃen. – De ›Wȫhrner Wȫȫr‹ sünd vör âlln ėn Wȫȫrbōōk, dat vun Dithmarschen (ut Wȫhren un umrum) stammt un för Dithmarschen schreḃen is. Tōēērst, 2001, kēēm dat as druckt Bōōk ruut; nu kann dat al lang ut’ Internett doolloodt wârrn, ümmer tō’n Johrswessel aktualisēērt un vergröttert. De Wȫȫr schüllt hölpen, datt ēēn sik in Platt beter verwȫren kann, vör âlln in’t Dithmarscher Platt. De Grötte vun dat Wȫȫrbōōk un datt vele dusend Mool op’n Punkt de Quell nȫȫmt wârrt, wō dat Wōōrt t. B. opfunnen worr, mookt de ›Wȫhrner Wȫȫr‹ tō ėn Quellborn un Wârktüüǧ för Plattsnackers un -schrievers wiet över Dithmarschen un Slēēswiǧ-Holstēēn ruut. Dordör datt de ›Wȫhrner Wȫȫr‹ nu digitool in WORD (umsunst!) utlevert wârrt, kummt as Vördēēl optō: Mit de WORD-Sȫȫkfunkschōōns kann ēēn no hōōchdüütsche un plattdüütsche Wȫȫr sȫken. – Vun af Hârvst 2015 wârrt ėn ›SASS-Schrievwies mit Opsetters‹ (›SASS-ergänzende Schreibweise‹) insett, datt ēēn de Ēēnluden (o, e, ö) vun de Twēēluden (ou, ey, eu, dorför ō, ē, ȫ) vunēēnhōlen kann, wat ü. a. Groth/Müllenhoff un Fehrs op süm Wies kunsequent doon hebbt. Un: â steiht för Lang-a, ė för Kott-i, ġ för Hatt-g, ḃ för Würkli-b, wō ēēn dor ni mit reken kann. Ėnn 2018 koomt noch 2 Opsetters op dat g hėntō, ǧ un ğ , för de ich- un för de ach-Utsprook vun g. – Man ōōk plattdüütsche Wȫȫr in ėn anner Schrievwies kann ēēn finnen, dorum datt vele dusend Zitoten de Wȫȫr in süm Originoolschrievwies dokumentēērt.

Kiek ook 'Meldörp-Böker' un dor no dat 'Ansinnen der Meldörp-Böker'! Kiek ook 'Sass-Schrievwies mit Opsetters'!


Kiek ook op de niede Homepage www.ditschiplatt.de!

Wöhrner Wöör (Utgoben)

  • Peter Neuber, Wöhrner Wöör, Niederdeutsches Wörterbuch aus Dithmarschen, hochdeutsch-plattdeutsch. Egenverlag, Wöhren 2001 (Book vergrepen)
  • Peter Neuber, Wöhrner Wöör, Niederdeutsches Wörterbuch aus Dithmarschen, hochdeutsch-plattdeutsch-digital. Download kostenlos (WORD & PDF): (www.ditschiplatt.de) Stand: Jan. 2019 (SASS-Schrievwies mit Opsetters)