Arteria axillaris

De Arteria axillaris oder Asselarterie is en arteriell Bloodfatt in de Asselhöhl. Se billt den wieteren Verloop vun de Arteria subclavia. Er Opgaav is de Bloodversorgen vun de Asselhöhl, un de Muskulatur vun de Schuller, de Bost un den böveren Arm.

De Arteria axillaris mit ehr Aftwiegen

VerloopBearbeiten

De A. axillaris fangt as Verlängern vun de A. subclavia an de Butenkant vun de eersten Ripp an un höört an de Ünnerkant vun den Musculus teres maior op. Vun dor ut geiht se an’n Böverarm as Arteria brachialis wieter. Vun’n Musculus pectoralis minor warrt se in dree Afsnitten ünnerdeelt. Se is de zentrale Struktur in de Asselhöhl un warrt an de medialen (binneren) Siet vun ehr Begleitveen, de Vena axillaris flankeert.

Aftwiegen bi’n MinschBearbeiten

Aftwiegen bi de HuusdeerenBearbeiten

  • Arteria thoracica externa (butere Bostkastenarterie)
  • Arteria suprascapularis (Böverschullerblattarterie, entsteiht bi Fleeschfreters ut de Arteria cervicalis superficialis)
  • Arteria subscapularis (Ünnerschullerblattarterie), mit:
    • Arteria thoracodorsalis
    • Arteria circumflexa humeri caudalis
    • Arteria collateralis radialis
  • Arteria circumflexa humeri cranialis