Op disse Siet staht Informatschonen för de Press to de plattdüütsche Utgaav vun de Enzyklopädie Wikipedia.


Informatschonen to de Wikipedia

Neeigkeiten mitkriegen

Wenn se över Neeigkeiten informeert warrn wüllt, denn schickt se man en korten Nettbreef an de Adress an info-nds@wikimedia.org.

Kontakt

NDS: Wenn se Fragen oder Begehren hebbt, köönt se geern en Nettbreef an info-nds@wikimedia.org schrieven.
NDS-NL: A'j vragen of wunsen hebben, dan ku'j n netbreef sturen naor info-nds@wikimedia.org.
DE: Wenn Sie Fragen oder Anliegen haben, können Sie gerne eine E-Mail an info-nds@wikimedia.org schreiben.
EN: If you have questions or requests you can write an e-mail to info-nds@wikimedia.org.
NL: Als u vragen of wensen heeft, kunt u een e-mail sturen naar info-nds@wikimedia.org.
DA: Hvis du have spørgsmål eller begæringer, kan du skriver E-mail til info-nds@wikimedia.org.
Internatschonal
Presssiet vun de Wikimedia Foundation