Een Persepter (ook Persetter) is een Schoolmeester vun de högere School (Gymnasium). Vun öllers her weern dat de Schoolmeesters, de Latinsch un Greeksch bipuhlt harrn. Hüütvandag warrn all de Schoolmeesters op de högere School Persepter naamt.

Wo dat vun afkümmt ännern

Dat Woord Persepter kümmpt vun dat latinsche Praeceptor. So heet Philipp Melanchthon denn ook Praeceptor Germaniae, watt heet: de Persepter vun Düütschland.